s

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Het feit dat men goederen bestelt bij Restore by Switch houdt in dat de koper deze huidige verkoopsvoorwaarden kent en ze in de volle zin volledig aanvaardt.
 2. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 3. De overeenkomst en de bestellingen aanvaard door onze vertegenwoordigers verbinden ons slechts indien ze bekrachtigd werden door een van onze gevolmachtigden. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis tot de dag van hun bevestiging. De prijzen van offertes zijn geldig gedurende dertig dagen vanaf de offerte.
 4. Al onze levertermijnen zijn slechts indicatief en binden ons geenszins.
 5. Onze leveringen gebeuren “af fabriek” en de eventuele vervoers- en administratiekosten zijn ten laste van de koper.
 6. De goederen reizen op risico van de koper. Wij staan in geen geval in voor de vervoersmiddelen, die wij slechts opzoeken om de koper dienstwillig te zijn, en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege. De koper moet bij beschadiging tijdens het vervoer zijn aanvraag tot schadeloosstelling onmiddellijk bij de vervoerders indienen zonder dat hij, voor om het even welke reden, de betaling aan ons kan weigeren, verminderen of uitstellen.
 7. Onverminderd de wettelijke waarborg van verborgen gebreken voorzien door artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek en de wet van 25.02.91 met betrekking tot de aansprakelijkheid voor gebrekkige goederen, zijn de toepassingsmogelijkheden van onze waarborg aangeduid op de waarborgkaart die elk toestel vergezelt. De waarborgtermijn voor tweedehandstoestellen is 24 maanden, en dit volgens de voorwaarden door de wet bepaald en opgenomen in het Restore concept. Deze omvat 24 maanden kosteloze vervanging van defecte onderdelen. De garantie is op basis van “carry-in”, zonder automatische terbeschikkingstelling van een vervangtoestel. De klant is verantwoordelijk voor het maken van reservekopieën en IT Pro/Switch kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies, ook niet met betrekking tot toestellen die voor herstelling aangeboden worden.
 8. Onze leveringen zijn contant betaalbaar. Het opstellen van wissels, acceptaties tot betaling, brengen noch vernieuwing, noch afwijking aan bovenvermelde clausules. De weigering tot betaling van een levering geeft ons het recht om onmiddellijk de betaling van het totaal verschuldigde bedrag te eisen, ook van alle andere openstaande bedragen bij IT Pro/Switch en tevens de geleverde toestellen terug te nemen, zonder voorafgaandelijke verwittiging en onder voorbehoud van schade- en intrestvergoeding, naderhand vast te stellen. De niet-betaling van een levering op de vervaldatum geeft ons eveneens het recht elke andere bestelling in omloop ofwel te annuleren ofwel voorafgaande integrale betaling te eisen.
 9. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
 10. In ieder geval en in afwijking van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek zullen alle facturen en debetnota’s die niet vereffend zijn op de vervaldatum, automatisch vermeerderd worden met een nalatigheidsintrest, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. De rentevoet zal 12% per jaar bedragen. Bovendien zullen de facturen en debetnota’s die een maand na de vervaldatum nog steeds onbetaald blijven, automatisch vermeerderd worden met een forfaitair bedrag, gelijk aan 10% van de verschuldigde som.
 11. Wij ruilen nieuwe courant verkochte artikelen binnen de acht kalenderdagen zonder discussie om, op voorwaarde dat ze geen teken van gebruik vertonen en in de volledige intacte en ongeopende verpakking zitten. Om softwarepiraterij tegen te gaan, mogen de zegels op software niet verbroken zijn. Voor ex-demo-, tweedehands- en refurbished toestellen is elke verkoop definitief.
 12. Al onze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil zal onderworpen worden aan de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.

Algemene Servicevoorwaarden

Switch streeft ernaar om een technisch uitstekende, snelle én betaalbare dienst-na-verkoop te leveren aan al haar klanten. Hiervoor hanteren wij een aantal spelregels die onze technici moeten toelaten om herstellingen snel én goed uit te voeren, zonder dat het onze klanten handenvol geld kost. Gelieve te noteren dat de herstellingen uitgevoerd worden door Switch Service, en dat u tijd wint als u het toestel rechtsreeks binnenbrengt in een van onze drie Servicepunten in Gent, Antwerpen en Hasselt.

1. Telefonische dienst-na-verkoop

Restore by Switch heeft, in tegenstelling tot Switch, geen gratis telefonische ondersteuning.

2. Garantie op Apple-hardware

Ons aanbod aan diensten verschilt naargelang het type klant en product.

a. Nieuwe, ex-demo- en refurbished producten

i. Particuliere klanten

Particuliere klanten (natuurlijke personen zonder btw-nummer, die het gekochte goed louter voor persoonlijk gebruik aanwenden) die een nieuw product aankopen, krijgen gedurende twee jaar garantie als volgt: een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage. Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn vallen steeds buiten garantie. Wanneer Switch reparatieservice verleent dan wel overgaat tot vervanging, zal zij zich redelijkerwijs inspannen om de oorspronkelijke softwareconfiguratie van het toestel en updates van latere datum opnieuw te installeren, maar zij zal zich niet bezighouden met het herstellen of vervangen van software of gegevens die op de apparatuur waarop de service heeft plaatsgehad zijn aangebracht of opgeslagen en die oorspronkelijk geen deel uitmaakten van het toestel. Batterijen zijn echter een uitzondering; dit zijn verbruiksgoederen en hierop geldt slechts 2 jaar beperkte fabrieksgarantie van Apple. Dit geldt ook voor klanten met een AppleCare contract, tenzij er een storing is geweest die te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout.

ii. Professionele klanten

Professionele klanten (klanten met een btw-nummer, vzw’s, vrije beroepen of natuurlijke personen die voor professioneel/gemengd gebruik aankopen) hebben standaard één jaar contractuele garantie.

b. Tweedehands- en ex-demoproducten

Alle klanten krijgen gedurende één jaar garantie als volgt: een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage. Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn vallen steeds buiten garantie. Wanneer Switch reparatieservice verleent dan wel overgaat tot vervanging, zal zij zich redelijkerwijs inspannen om de oorspronkelijke softwareconfiguratie van het toestel en updates van latere datum opnieuw te installeren, maar zij zal zich niet bezighouden met het herstellen of vervangen van software of gegevens die op de apparatuur waarop de service heeft plaatsgehad zijn aangebracht of opgeslagen en die oorspronkelijk geen deel uitmaakten van het toestel. Batterijen, harde schijven, adapters en optische schijfeenheden zijn echter een uitzondering; dit zijn verbruiksgoederen en hierop geldt geen garantie.

c. Vintageproducten

Op vintage producten geldt één maand niet-goed, geld terug garantie, voor zover het een functioneel gebrek betreft dat bij de verkoop niet aanwezig was.

d. Garantie op nieuwe, niet-Apple-producten

Ook hier heeft de particuliere klant die bij Switch aankoopt recht op twee jaar garantie vanaf de aankoop: d.w.z. een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage, met uitzondering van batterijen. Professionele klanten genieten van de contractuele garantie van het aangekochte product. Deze varieert tussen één tot drie jaar, al naargelang het merk en het product. Bij elke aanvraag voor garantieherstelling dient u uw aankoopbewijs voor te leggen.

e. Garantie op ex-demo en refurbished niet-Apple-producten

Hier heeft de klant die bij Switch aankoopt recht op één jaar garantie vanaf de aankoop: d.w.z. een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage, met uitzondering van batterijen. Bij elke aanvraag voor garantieherstelling dient u uw aankoopbewijs voor te leggen.

f. Voorwaarden voor goederen onder garantie

i. Back-up

De herstelling van een desktop- of laptopcomputer, zowel binnen als buiten garantie, leidt vaak tot het herformatteren van de harde schijf, met het verlies van gegevens tot gevolg. Indien u geen gegevens wenst te verliezen, dient u zelf een back-up te nemen van uw toestel, of IT Pro/Switch de opdracht te geven een back-up te nemen. Gelieve er nota van te nemen dat het, afhankelijk van het defect aan uw toestel, niet altijd mogelijk is om (alle) gegevens te recupereren, zelfs al is de harde schijf nog zichtbaar. Wij doen op vraag al het mogelijke om dataverlies bij herstelling te voorkomen, maar in sommige gevallen is dit onvermijdelijk. IT Pro/Switch kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies. Belangrijke opmerking: het nemen van een back-up/recupereren van gegevens gebeurt steeds onder het normale uurtarief ongeacht of uw toestel binnen garantie is of niet.

ii.Diagnose

Bij toestellen binnen garantie geldt volgende regel: indien er geen defecte hardware wordt opgemerkt dient de klant de diagnosetijd te betalen bij het ophalen van zijn toestel. Als een defect aan een toestel binnen garantie te wijten is aan een onderdeel dat zich niet in de originele configuratie bevond, wordt er steeds een diagnosekost aangerekend. In voorkomend geval wordt het toestel slechts teruggegeven na betaling van deze kosten.

iii. Ophaaltermijn

Wanneer het aangeboden toestel ter afhaling klaarstaat, zal IT Pro/Switch de klant verwittigen via (naar keuze van de klant) e-mail, sms, fax of gewone brief. Teneinde opslagkosten te vermijden wordt aangenomen dat de klant afstand doet van het binnengebrachte toestel als hij het uiterlijk drie maanden na het binnenbrengen niet heeft opgehaald. Switch zal de klant 8 dagen voor de vernietiging hiervan in kennis stellen.

3. Wat na de garantie?

De meeste toestellen gaan niet stuk tijdens de garantie, en ook niet vele jaren na de garantieperiode. Gebeurt dit toch, dan herstellen wij graag uw toestel, onder de volgende voorwaarden:

Apple buiten garantie

Voor elke herstelling op producten van het merk Apple buiten garantie dient u de onderzoekskosten vooraf te betalen. Die kost omvat enkel de diagnose. Indien u uw onderzochte toestel gemonteerd wil terugkrijgen, dient u ook die extra kosten voor uw rekening te nemen. Bij het uitvoeren van de herstelling worden die kosten in mindering gebracht, alsook bij de aankoop van een vervangend toestel binnen de twee weken. U kan onze actuele tarieven raadplegen op www.switch.be. Een offerte ter herstelling is dertig dagen geldig vanaf verzending. Op vervangen onderdelen geldt drie maanden garantie of de resterende looptijd van de standaardgarantie. De langste termijn is geldig..

niet-Apple buiten garantie

Wij herstellen enkel wat bij ons gekocht werd.

Soms is het niet meer rendabel om een niet-Apple toestel te repareren: een goedkope printer of een eenvoudige externe harde schijf die buiten garantie stuk gaat, kan u voor minder dan de herstelprijs vervangen door een nieuw exemplaar, mét betere specificaties én opnieuw garantie. Dit geldt ook voor computers die drie jaar of ouder zijn en ernstige gebreken vertonen. Als de winkelverantwoordelijke tot de conclusie komt dat de herstelling niet rendabel is, raadt IT Pro/Switch u aan geen bestek te laten opmaken, om te vermijden dat u naderhand nog eens de onderzoekskosten moet dragen voor een toestel dat niet meer gebruikt kan worden. In principe geldt de regel dat enkel printers en scanners boven €500,- incl. btw voor herstelling kunnen worden aangeboden, met een vaste onderzoekskost, alle andere producten niet. In dat geval worden de onderzoekskosten u niet terugbetaald.

Bijzondere garantietermijn

Indien u van de fabrikant een akkoord kreeg om de garantietermijn aan te passen, dient u ons daar schriftelijk bewijs van voor te leggen (brief, fax of e-mail). Mondelinge overeenkomsten met de technische dienst van een van onze leveranciers hebben geen enkele wettelijke waarde.

4. Softwareherstellingen

Herstellingen, binnen of buiten de garantieperiode, die geen vervanging van onderdelen vergen, zijn softwareherstellingen. De installatie of configuratie van uw computer, maar ook het nemen en terugplaatsen van back-ups bij het vervangen van een harde schijf valt onder deze noemer. Deze herstellingen worden steeds apart gefactureerd tegen uurtarief. Wij (her)installeren slechts de software die meegeleverd werd toen u het toestel aankocht, en eventueel extra software indien op originele cd én met registratiekaart, en dit om softwarepiraterij te voorkomen.

5. Logins en wachtwoorden

De klant dient bij het aanbieden van een toestel steeds de nodige logins en wachtwoorden (van de computer, maar eventueel ook voor de internettoegang) mede te delen, hetzij door een aparte notitie bij het apparaat te voegen, hetzij door die informatie op de servicebon te laten noteren. Wanneer die info niet beschikbaar is, zullen onze technici automatisch het wachtwoord resetten en een extra kost aanrekenen. Wij bellen in geen geval naar uw Internetprovider om aan hen wachtwoorden en dergelijke te vragen.

6. Hersteltermijnen

IT Pro/Switch tracht steeds herstellingen binnen enkele werkdagen uit te voeren. Voor Apple-hardware, die door ons in huis gerepareerd wordt, lukt dit in de overgrote meerderheid van de gevallen. Apple meet deze hersteltermijnen, en IT Pro/Switch scoort hier steeds uitmuntend in. Defecte accessoires van kleinere fabrikanten worden vaak teruggestuurd naar de invoerder en vervolgens omgeruild. IT Pro/Switch heeft daar weinig controle over de termijnen, maar verzekert haar klanten dat zij niet voor vertragingen zorgt, en elke klacht van de klant duidelijk en deugdelijk overbrengt. Wanneer de hersteltermijn uit de hand dreigt te lopen zal IT Pro/Switch samen met de klant en de invoerder naar een alternatieve oplossing zoeken. IT Pro/Switch kan echter in geen geval aangesproken worden voor een schadevergoeding ten gevolge van het oplopen van de hersteltermijn.

7. Omruilen vs. repareren

IT Pro/Switch tracht steeds te repareren. Een toestel wordt slechts omgeruild wanneer blijkt dat reparatie niet mogelijk is. IT Pro/Switch bepaalt zelf wanneer gekozen wordt voor een omruiling.

8. Betaling

Bestekken dienen bij binnenbrengen contant betaald te worden. Alle andere diensten worden bij afhaling contant betaald. Indien herstellingen via koerier opgestuurd dienen te worden, moeten de herstelkosten en vervoerkosten vooraf betaald worden.